Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Osnovna šola Koroška Bela Jesenice,
Cesta talcev 2, 4270 Jesenice
Odgovorna uradna oseba: Rok Pekolj, ravnatelj
Datum prve objave kataloga: 27. 2. 2009
Datum zadnje spremembe: 1.9.2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.oskoroskabela.si/
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna v tajništvu šole

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Podatki o organizaciji organa:
Kratek opis delovnega področja organa: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam notranjih organizacijskih enot – Osnovna šola Koroška Bela Jesenice, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice, tel. 04 5806 405
– Podružnična šola Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava, tel. 041 621 023

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:
Rok Pekolj, ravnatelj OŠ Koroška Bela Jesenice
Tel.: 04 5809 840
Pristojna oseba: Rok pekolj, ravnatelj
rok.pekolj@telesat.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):
Notranji predpisi in pravilniki: Akt o ustanovitvi

Pravila o šolski prehrani
Pravila o subvencioniranju šolske prehrane
Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
Pravilnik o statusu športnika
Pravilnik o statusu mladega umetnika
Katalog zbirk osebnih podatkov OŠ Koroška Bela Jesenice
Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi
Pravilnik šolskega sklada
Pravilnik o poslovanju šolske knjižnice
Hišni red  OŠ Koroška Bela Jesenice
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o osebni varovalni opremi
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravila šolskega reda
Vzgojni načrt
Razvojni načrt šole
Zakon o  osnovni šoli
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o kolektivni pogodbi v javnem sektorju
Zakon o zavodih
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za javni sektor
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o razvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju
Pravilnik o zbiranju osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni OŠ
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Pravilnik o spremembi Pravilnika  o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Zakon o šolski prehrani
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o financiranju šole v naravi

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk /

2.i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu
opisu delovnega področja organa Objave že posredovanih informacij javnega značaja
Urnik za šolsko leto 2018-2019
Šolski koledar za šolsko leto 2018-2019

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov: Večina informacij je dostopno preko spleta
Informacije so dostopne preko spleta ob vsakem času, fizično pa ob poslovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oz. tematskih sklopov:
Potrdilo o šolanju
Seznam učencev
Šolski urniki
Vzgojni ukrepi
Izpis iz evidence

5. Stroškovnik in cenik
Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

Dostopnost