VSI PROJEKTI

spletne učilnice

 eTWINNING V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Izvajalec: Polona Zidarević

Termin izvedbe: september 2022 – maj 2023

Kratek opis in namen:

 • Učenci bodo razvijali svoje bralne, jezikovne in druge umetniške sposobnosti.
 • Krepili bodo motivacijo za branje.
 • Izboljšali bodo svoje digitalne kompetence.
 • Naučili se bodo sodelovati v medšolskih skupinah.
 • Spletli bodo nova prijateljstva.
 • Razvijali bodo svojo ustvarjalnost in domišljijo.
 • Raziskovali bodo teme, ki jih bodo sami izbrali kot njim najbolj zanimive.

 

RASTEM S KNJIGO – izvirno slovensko leposlovno delo, 7. razred

Izvajalec: Splošna knjižnica Jesenice, Zupan, Prša, Zidarević

Termin izvedbe: po dogovoru s Splošno knjižnico Jesenice enkrat v šolskem letu

Kratek opis in namen:

Učenci spoznajo splošno knjižnico in se seznanijo z njenim delovanjem ter načinom včlanitve, če še niso njeni člani. Po dogovoru s šolskim knjižničarjem splošni knjižničar predstavi, česar učenci še ne poznajo in bi lahko pritegnilo njihov interes za uporabo storitev splošne knjižnice. Skozi pogovor učenci spoznavajo pomen branja leposlovja in strokovnih/poučnih knjig. Pogovarjajo se o branju za bralno značko, o tem, kaj radi berejo. Knjižničarka predstavi kakovostno mladinsko literaturo, učenci podajo svoje predloge za kakovostne knjige.

Spoznajo avtorja in kratko vsebino izbrane darilne knjige ter si ogledajo predstavitveni film projekta Rastem s knjigo. V trajno last prejmejo darilno knjigo.

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:

 • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
 • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
 • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
 • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

 

DNEVI KNJIGE

Izvajalec: Polona Zidarević

Termin izvedbe: april 2023

Kratek opis in namen:

Ob dnevu otroških knjig učenci berejo Andersenove in druge pravljice. Pripravimo jim knjižno uganko na temo knjig in razstavo kakovostnih slikanic. Učenci glasujejo za svojo najljubšo knjigo. Ob svetovnem dnevu knjige v knjižnici poteka akcija Podarim knjigo. Učenci si s pravilnim odgovorom na izžrebano vprašanje o knjigah pridobijo možnost izbire odpisane knjige.

Namen dnevov knjige je spodbujanje obiskovanja šolske knjižnice, seznanjanje učencev s kakovostno mladinsko literaturo in spodbujanje veselja do branja.

 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA BEREMO SKUPAJ

Izvajalec: učiteljice SLJ (lahko tudi drugih predmetov), učiteljice na razredni stopnji

Termin izvedbe: september

Kratek opis in namen:

Učenci ob začetku vsake ure slovenščine samostojno berejo leposlovje. S tem se spodbuja bralna kultura, izposoja in nakup knjig ter zvišuje zavedanje o pomenu in pomembnosti branja.

 

BRALNI NAHRBTNIK – BRALNA ZNAČKA V 1. RAZREDU

Izvajalec: učiteljice 1. razredov (Sabina Kermc)

Termin izvedbe: september 2022 – april 2023

Kratek opis in namen:

Učenci odnašajo domov nahrbtnike, v katerih je knjiga. Knjigo preberejo, se naučijo ob slikah povedati obnovo in narišejo risbico. Ko prinesejo nahrbtnik nazaj, povedo obnovo in odgovorijo na vprašanja o prebrani knjigi. Namen je, da podpira razvijanje bralne motivacije učencev, širi in uporablja znanje, globlje razumevanje ter razvijanje socialne občutljivosti, pripomore k razvoju bralne pismenosti vseh vključenih učencev.

 

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA

Izvajalec: Zupan, Ahačič, Prša, Kavčič, Zidarević, razredniki na razredni stopnji

Termin izvedbe: oktober-april

Kratek opis in namen:

Slovenska bralna značka poteka pod okriljem Društva bralna značka Slovenije. Učenci imajo do aprila čas, da preberejo določeno število knjig, preverjanje prebranega poteka večinoma preko individualnega razgovora, lahko pa tudi drugače v dogovoru z mentorjem.

Cilji bralne značke:

podpira razvijanje bralne motivacije pri učencih, širjenje in uporabo znanja, globlje razumevanje in razvijanje socialne občutljivosti, predvsem pa je to dejavnost, ki pripomore k razvoju bralne pismenosti učencev.

ZGODOVINSKA BRALNA ZNAČKA

Izvajalec: Vidic Petra, Polona Zidarević

Termin izvedbe: oktober-maj

Kratek opis in namen:

Učenci imajo do maja čas, da preberejo določeno število knjig, preverjanje prebranega poteka večinoma preko individualnega razgovora, lahko pa tudi drugače v dogovoru z mentorjem.

Cilji bralne značke:

razvijanje zgodovinskega mišljenja, podpira razvijanje bralne motivacije pri učencih, širjenje in uporabo znanja, globlje razumevanje in razvijanje socialne občutljivosti, predvsem pa je to dejavnost, ki pripomore k razvoju bralne pismenosti učencev.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

Izvajalec: učiteljice TJA

Termin izvedbe: oktober-marec

Kratek opis in namen:

Angleško bralno značko Bookworms (Knjižni molj) bomo v šolskem letu 2022/23 izvedli v 2. triadi v sodelovanju s Centrom Oxford in založbo Oxford University Press.

Cilji angleške bralne značke so:

 • učencem privzgojiti pozitiven odnos do knjige;
 • zbuditi voljo do branja s poudarkom na branju v tujem jeziku;
 • ponuditi svež in zanimiv pristop do branja literature;
 • dati možnost spoznavanja literature in kulture v izvirnem jeziku;
 • dati medkulturni pogled na svet in oblikovati lastno mnenje;
 • učencem nevsiljivo dokazati, kaj morejo in znajo

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

Izvajalec: Tanja Mohorič Drožina

Termin izvedbe: oktober-april

Kratek opis in namen:

Nemška bralna značka (Bϋcherwurm) v tretji triadi (7.-9. razred) poteka v obliki e- tekmovanja v sodelovanju z Mladinsko knjigo preko spletne strani DMFA.

Jeseni in pozimi pri šolski uri preberemo knjigo, izpišemo nove besede, izdelamo slovarčke in povzetke, spomladi pa učenci pišejo teste, s katerimi preverijo svoje znanje. Sodelujoči učenci, ki izberejo 50% vseh možnih točk, prejmejo priznanje in sodelujejo v nagradnem žrebanju za knjižne nagrade. Cilji nemške bralne značke so enaki kot pri angleški bralni znački, bistvo pa je na neobremenjujoč način širiti besedišče ciljnega jezika.

 

ŠOLSKO GLASILO MALI JEŽKOV ROD (1.- 5. razred)

Izvajalec: Živa Žerovnik

Termin izvedbe: celo šolsko leto

Kratek opis in namen:

V dogovoru z razredničarkami na razredni stopnji učenci literarno in likovno poustvarjajo obravnavana književna besedila, pišejo o doživetjih na dnevih dejavnosti. Prispevke računalniško uredimo. Na šolskem likovnem natečaju s pomočjo učiteljice likovne umetnosti izberemo naslovnico. Mentorica vsebinsko in oblikovno uredi končno podobo glasila.

Cilji: razvijajo odnos do kulture, občutek za literarno in likovno ustvarjanje

 

ŠOLSKO GLASILO VELIKI JEŽKOV ROD S TUJEJEZIČNO PRILOGO

(6.-9. razred) Izvajalec: Sanda Zupan

Termin izvedbe: celo šolsko leto

Kratek opis in namen:

V okviru interesne dejavnosti nastajajo poročila o dnevnih dejavnosti, taborih in šolah v naravi, učenci pri rednem pouku slovenščine poustvarjajo na teme znanih besedil, določeni prispevki nastanejo v sodelovanju z učitelji drugih predmetov. Nekaj časa je namenjenega pretipkavanju, urejanju, lektoriranju in oblikovanju prispevkov. Tujejezični del pripravijo učenci pod mentorstvom Barbare Ahačič, pri naslovnici pa sodeluje učiteljica LUM Katja Operčkal. Končno podobo glasila oblikuje mentorica.

 

ŠOLSKI PESNIŠKI NATEČAJ OB SVETOVNEM DNEVU POEZIJE

Izvajalec: Ahačič, Kavčič

Termin izvedbe: marec

Kratek opis in namen:

 1. marca obeležujemo svetovni dan poezije in v tem času na naši šoli izvedemo tudi šolski pesniški natečaj, na katerem lahko sodelujejo vsi učenci šole, ki pišejo pesmi v slovenskem jeziku ali v tujih jezikih.

Komisija, ki jo sestavlja aktiv slovenščine, izbere zmagovalno pesem, ki prejme posebno nagrado, vse pesmi pa objavimo tudi na oglasni deski naše šole.

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

Koordinatorka na šoli: Bernarda Hribar 

Izvajalci: Sanda Zupan, Elena Maksimović, Nataša Strgar, Božena Oblak, Bernarda Hribar 

Termin: september, maj 

Kratek opis in namen: 

Teden vseživljenjskega učenja ima namen opozarjati na vseprisotnost in pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema: kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.  

Teden vseživljenjskega učenja usklajuje Andragoški center Slovenije, na lokalni ravni pa Ljudska univerza Jesenice. Od samega začetka pa aktivnosti izvajamo tudi na naši šoli. 

Pri organizaciji aktivnosti na šoli sledimo vodilnim temam, ki so letošnje šolsko leto: Digitalna preobrazba družbe, Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje, Migracije in izzivi večkulturnosti, Trajnostni razvoj-lokalno in globalno, Učim se, torej sem, Parada učenja – Dan učečih se skupnosti. Na šoli bomo izvedli delavnice z naslovi: Spoznavanje vesolja, Gore in ljudje, Kako so v šolo hodili naši starši in stari starši, Socialna omrežja za babice in dedke, Branje in ustvarjanje s psom, Nadarjeni razmišljajo in izražajo svoje mnenje o aktualnih temah. Naš namen je spodbuditi pozitiven odnos do učenja in tako, kot so razmišljali naši učenci, ponotranjiti, da učenje ni le to, kar preberemo iz učbenika in knjige, ampak je življenjsko znanje, ki ga pridobimo na različne načine. 

 

MESEC BOJA PROTI ODVISNOSTI 

Koordinatorka na šoli: Bernarda Hribar 

Izvajalci: vsi učitelji glede na tematske vsebine v predmetniku in razredniki, Zdravstveno- vzgojni center 

Kratek opis in namen: 

Namen meseca boja proti odvisnosti je preventivno delovanje za preprečevanje zasvojenosti. 

V okviru države so kot uspešna možnost borbe proti zasvojenosti nastale LAS – Lokalne akcijske skupine, ki vsako leto sodelujejo z aktivnostmi v okviru preventivnega meseca oz. Meseca boja proti odvisnosti. Aktivnosti potekajo na predlog Urada za droge RS. 

Vsako leto na šoli glede na vodilno temo pripravimo v mesecu novembru nabor dejavnosti, ki jih poleg redne obravnave po učnem načrtu organiziramo na šoli. Dejavnosti so usmerjene v preventivo, osveščanje o problematiki, spodbujamo projekte za krepitev zdravja, usmerjamo in obveščamo starše prek predavanj, ki so organizirana na šoli ali v lokalnem okolju. Pri izvajanju dejavnosti preventivnega pomena sodeluje tudi Zdravstveno-vzgojni center, ki pripravlja predavanja in delavnice za učence petih razredov. 

 

DAN BOJA PROTI KAJENJU 

Koordinira: Bernarda Hribar 

Termin izvedbe: december 

Izvajalci: razredniki od 6. do 8. razreda 

Kratek opis in namen: 

Namen aktivnosti je ozaveščati učence o škodljivih navadah kajenja, ker kajenje ogroža zdravje. Razredniki prejmejo gradivo: plakat slovesno obljubo, kjer učenci podpišejo, da v šolskem letu ne bodo prižgali cigarete, zloženko s poučno vsebino, razredniki prejmejo navodila za izvedbo razredne ure s ciljem preventivno delovati za zmanjšanje obolelosti in umrljivosti za rakom. 

 

SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU 

Izvajalec: Bernarda Hribar, učitelji po učnem načrtu 

Termin: 1.  december 

Kratek opis in namen: 

Svetovni dan boja proti aidsu ima namen ozaveščati prebivalstvo o tej temi. Vsako leto pripravimo aktualno tematsko objavo, ki učence obvešča o tej temi, seznanja s stanjem okuženosti s HIV in ukrepi za preprečevanje širjenja HIV oz. ukrepi za izboljšanje zdravja in preventivnimi ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni. Učenci se o tej temi pogovarjajo pri biologiji. Predavanje in tematsko delavnico za učence devetega razreda z naslovom Vzgoja za zdravo spolnost pripravi Zdravstveno vzgojni center. 

Na šoli v preventivnem tednu obesimo plakate z informativno vsebino, razdelimo zloženke in rdeče pentlje, ki simbolizirajo boj proti aidsu. 

 

PROSTOVOLJNO DELO   

Izvajalec: Bernarda Hribar  

Termin izvedbe: od oktobra do junija 

Namen in cilj: 

Učenci z opravljanjem prostovoljnega dela razvijajo občutek za sočloveka, solidarnost, se učijo novih stvari, razvijajo močna področja, pridobivajo na samopodobi, pridobivajo veščine in kompetence za kasnejše poklicno delo oz. za življenje. 

V prostovoljno delo se lahko vključijo učenci od 5. in 9. razreda. Vsebine prilagajam starostni skupini otrok. Program soustvarjajo učenci in učenke s svojimi predlogi. Glede na aktualno situacijo letos prostovoljnega dela ne bo možno izvajati v vrtcu. Prostovoljno delo bomo zato izvajali v podaljšanem bivanju kot učno pomoč. Del dejavnosti bomo usmerili v obdarovanje starejših oz. bomo raziskali, kakšne dejavnosti bi jim bile v pomoč. Pretežno pa bo prostovoljno delo usmerjeno v pomoč otrokom oz. v aktivnosti za otroke (prijateljstvo, zaupniki, vzorniki, učenje veščin, družabnih iger, pomoč otrokom tujcem pri učenju jezika in vključevanju v novo okolje). V začetnem delu leta se učenci seznanijo z teoretičnimi vsebinami, ki so pomembne pri kasnejšem opravljanju prostovoljnega dela. Vsako leto se s projektom prostovoljnega dela prijavimo na razpis Mladinskega sveta Naj prostovoljec/ka, Naj prostovoljski projekt in se s prostovoljci, ki se najbolj izkažejo pri opravljanju prostovoljnega dela, udeležimo podelitve priznanj na Brdu pri Kranju.  

 

PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN MLEKA 

Izvajalec: Manca Martinčič 

Termin izvedbe: celotno šolsko leto 

Kratek opis in namen 

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje. 

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa. 

 

PROJEKT DAN SLOVENSKE HRANE – TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Izvajalec: Manca Martinčič, Milan Hlade 

Termin izvedbe: november 

Kratek opis in namen 

Glavni namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Obeležujemo ga vsako leto tretji petek v novembru, osrednji dogodek dneva slovenske hrane pa je tradicionalni slovenski zajtrk.  

S projektom se posebej osredotočamo na pomen zajtrka, pomen in prednostih lokalne oziroma slovenske hrane, pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo. 

 

PROJEKT NJIZ – VARNO S SONCEM 

Izvajalec: Zlata Kejžar 

Termin izvedbe: april–junij 

Kratek opis in namen: 

Varno s soncem je preventivni program za učence v OŠ pod okriljem NJIZ-ja. Učence spodbujamo, da se čim več časa zadržujejo v naravi, zato je zelo pomembno, da so seznanjeni z ukrepi za zaščito pred prekomerno izpostavljenostjo sončnemu UV sevanju. Preko učencev želimo vplivati tudi na starše, da bi se prav vsi zavedali teh nevarnosti in posledic prekomernega izpostavljanja sončnim žarkom. Učence seznanjamo s osnovnimi samozaščitnimi ukrepi  pred škodljivimi vplivi  UV sevanja. S tem tudi želimo prispevati  k znižanju pojavnosti kožnega raka, ki je v zadnjih letih prav zaradi izpostavljanja soncu v porastu, saj se posledice tega izpostavljanja pokažejo pogosto šele čez nekaj let. 

 

GREMO PEŠ! S KOKOŠKO ROZI in PEŠ BUS  (1.−9. razred) 

Izvajalec: Martina Šorn z učitelji in razredniki 

Termin izvedbe: september in marec 

Kratek opis in namen 

V sklopu spodbujanja trajnostne mobilnosti organiziramo dvakrat letno tedensko akcijo Gremo peš s kokoško Rozi. V tem tednu vzpodbujamo vse učence, da prihajajo v šolo peš, s kolesom, skirojem ali šolskim avtobusom. Učence motiviramo z beleženjem dnevnega načina prihoda v šolo, s skupnim plakatom v jedilnici, delimo jim kartice, družabne igre na temo mobilnosti, z učnimi vsebinami pri pouku … 

Vzporedno poteka tudi akcija Peš bus. Iz smeri Slovenski Javornik in smeri Koroška Bela učitelji spremljajo učence po označeni šolski poti do šole. V ta namen s posebnimi tablami označimo zbirne točke in čas odhoda od tam.  

 

BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA  (4. razred) 

Izvajalec: razredničarke in učiteljica LUM 

Termin izvedbe: maj, junij 

Kratek opis in namen:  

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu že tradicionalno izvaja akcijo Bistro glavo varuje čelada, s katero oblikujemo pozitiven odnos do uporabe kolesarskih čelad in drugih varnostnih čelad ter spodbujamo njihovo uporabo. Želimo, da bi vsi kolesarji uporabljali zaščitno čelado zaradi zmanjševanja posledic morebitnega padca ali nesreče. Sodelujemo tudi na likovnem natečaju. 

PROJEKT EVROPSKA VAS

Izvajalec: Ahačič, Zorman, Prezelj, Operčkal

Termin izvedbe: marec-maj

Kratek opis in namen

V projekt so vključeni nadarjeni učenci, učenci sedmih razredov ter učenci izbirnega predmeta turistična vzgoja. Učenci v okviru ustvarjalnih delavnic spoznavajo značilnosti evropskih držav. Ob evropskem prazniku, Dnevu Evrope, na stojnicah v starem mestnem jedru Radovljice predstavljajo značilnosti dodeljenih držav Sočasno poteka tudi kulturni program, na katerem se predstavljajo učenci sodelujočih šol.

PROJEKT INTENZIVNE PEVSKE VAJE

Izvajalec: Wolf, Zorman

Termin izvedbe: februar-marec

Kratek opis in namen

V projekt so vključeni vsi pevci MPZ OŠ Koroška Bela. Učenci bodo ob intenzivnih pevskih vajah utrdili celoten pevski repertoar, s katerim se bodo predstavili na morebitnem dobrodelnem koncertu in reviji pevskih zborov. Hkrati bodo preživeli noč v šoli in si v večernih urah ogledali Mozartovo opero Čarobna piščal.

Del intenzivnih vaj bo namenjen tudi solističnim talentom, ki bodo peli izbrane pesmi zabavne glasbe.

 

PROJEKT PREDSTAVITEV DOMAČEGA KRAJA

Izvajalec: Andreja Prezelj

Termin izvedbe: september-junij

Kratek opis in namen

V projektu na različne načine predstavimo domači kraj in njegovo okolico. Izvajamo ga v okviru izbirnega predmeta Turistična vzgoja. Nosilec projekta je OŠ Dutovlje.

 

PROJEKT KROKUS

Koordinator: Petra Vidic

Izvajalec: Mojca Kavčič, Bernarda Hribar, Urša Prša, Petra Vidic

Termin izvedbe: december-februar

Kratek opis in namen

 1. januar, obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz leta 1945, Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta, je na svojem zasedanju 1. novembra 2005 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov kot vsakoletni mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega holokavsta.

V projektu spoznavamo žrtve in njihovo usodo (Ana Frank, Deček v črtasti pižami), ustvarimo ali posadimo simbol rumeni žafran, predvsem pa širimo opozorilo in zavedanje, da se tovrstna grozodejstva ne bi nikoli več ponovila.

Projekt se izvaja pod okriljem centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor.

 

PROJEKT DEKD (Dnevi evropske kulturne dediščine)  in TKD 2022

Koordinator: Urša Prša

Izvajalec: Martina Šorn, Mojca Kavčič, Urša Prša, Katja Operčkal, Bernarda Hribar, Petra Vidic

Termin izvedbe: september – december

Kratek opis in namen

Dnevi evropske kulturne dediščine, kot pove že ime, so skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Skoraj vsako leto se sodelujočim pridruži kakšna nova skupnost in vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno dediščino Evrope.

(Vz)trajnostna dediščina

V letu 2022 je skupna tema držav, ki sodelujejo pri Dnevih evropske kulturne dediščine Trajnostna dediščina. Evropskemu geslu smo dodali še drug pomen, saj menimo, da lahko z našimi trajnostnimi dejanji pripomoremo k temu, da bo dediščina vz-trajala tudi v prihodnosti. Dediščina je vedno bila in je trajnostna. Izhaja iz človeka, družine, prenašanja tradicij in znanj, z uporabo virov iz lokalnega okolja. Zato nam je lahko navdih na mnogih področjih našega življenja v sedanjosti in s tem lahko postane osnova za našo trajnostno prihodnost. Pomembno je vključevanje in aktivacija različnih družbenih skupin, ki pripomoreta k ohranjanju pestrosti in raznolikosti kulturne dediščine. Dediščina tudi pomembno vpliva na boljšo kakovost življenjskega okolja, lahko pripomore k bolj povezani skupnosti in k večjemu razumevanju med različnimi kulturami, zato želimo v njej prepoznavati vire in priložnosti za vsestranski razvoj posameznika, družbe, lokalnih skupnosti in države.

Na Gorenjskem je bila nekoč fužinska vas. V tej vasi je bil tudi grad. Mladi raziskovalci vam bodo s pomočjo dokumentarnega gradiva in terenskega ogleda arheoloških raziskav »Mulejeve hiše« predstavili svoja spoznanja iz zgodovine nekdanje vasi Javornik, vtise z ogleda izkopavanj arheoloških ostalin na Slovenskem Javorniku in pogled na kulturno dediščino nekdanje vasi Javornik.

Razstava bo na ogled od 27. septembra do 31. oktobra v razstavnem prostoru Jake Torkarja na OŠ Koroška Bela.

 

PROJEKT Pogled mladih raziskovalcev na dediščino izginule vasi Javornik

Izvajalec: Martina Šorn

Termin izvedbe: september – december

Kratek opis in namen

Mladi raziskovalci vam bodo s pomočjo dokumentarnega gradiva in terenskega ogleda arheoloških raziskav »Mulejeve hiše« predstavili vtise z ogleda izkopavanj arheoloških ostalin na Slovenskem Javorniku in pogled na kulturno dediščino nekdanje vasi Javornik.

 

PROJEKT Skrivnostni fužinski grad Žige Zoisa

Izvajalec: Martina Šorn

Termin izvedbe: september – december

Kratek opis in namen

Pripovedovanje zgodbe ob slikah. Povabljeni na potep v preteklost. Pripoved o skrivnostnem fužinskem gradu Žige Zoisa na Javorniku je nastala po zgodovinskih motivih in s pomočjo arhivskega gradiva. Učenci Osnovne šole Koroška Bela vam bodo zgodovino javorniške graščine predstavili s pomočjo kamišibaj gledališča.

 

PROJEKT Literarno jutro ali Ta veseli dan

Izvajalec: Mojca Kavčič

Termin izvedbe: september – december

Kratek opis in namen

Javorniška graščina, ki je nekoč stala na Javorniku, v neposredni okolici naše šole spada med kulturno dediščino domačega kraja. Fužinski grad je bil tudi skrivnostni kraj dogajanja Linhartove komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ki jo je Žiga Zois dal napisati A. T. Linhartu za namene poroke hčere enega izmed svojih zvestih rudarjev na Belščici. Komedijo so brali tudi fužinarjem ob Javorniški graščini. V šolski knjižnici bomo prebirali odlomke iz Linhartove komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

 

PROJEKT (Vz)trajnostne zgodbe muzejskih predmetov v podobah učencev

Izvajalec: Katja Operčkal

Termin izvedbe: september – december

Kratek opis in namen

V tednu (Vz)trajnostne dediščine bo učence obiskal kustos in jim predstavil muzej iz zakulisja, pot od arheološke najdbe do muzejskega predmeta in redke muzejske predmete iz kulturne zakladnice dediščine izginule vasi Javornik, ki jih hranijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice. Predstavljene predmete iz muzejskega depoja bodo učenci likovno upodobili in razstavili na skupni razstavi mladih raziskovalcev kraja Javornik, kjer bodo na ogled širši javnosti do konca oktobra 2022.

 

PROJEKTNI NALOGI V OKVIRU TURISTIČNEGA IN PODJETNIŠKEGA KROŽKA

Izvajalec: Ragor

Termin izvedbe: september-junij

Kratek opis in namen

V okviru turističnega in podjetniškega krožka učenci izdelajo projektni nalogi, katerih vsebina je vezana na turizem in gospodarstvo v občini Jesenice. Krožka poteka pod vodstvom enega izmed zaposlenih na Ragorju ali njihov zunanjih sodelavcev.

 

DAVČNO OPISMENJEVANJE MLADIH

Izvajalec: FURS

Koordinator: Andreja Prezelj (8. r)

Termin izvedbe: oktober (3. r), februar (8. r),

Kratek opis in namen

Tematika je del učnega načrta pri predmetu Državljanska in domovinska vzgoja in etika v osmem razredu. Osmošolcem je na enostaven in razumljiv način predstavljeno, kako ravnati z denarjem, zakaj je pomembno plačevanje davkov in prispevkov ter kakšne so posledice sive ekonomije.

Cilji vključitve v projekt: učenci spoznajo dela in naloge Finančne uprave Republike Slovenije, se seznanijo z davki, spoznajo zgodovino in pomen plačevanja davkov, spoznajo pojem davčna blagajna in načine za odmerjanje davkov, se naučijo varnosti in odgovornosti pri razpolaganju z denarnimi sredstvi.

 

 

EVROPA V ŠOLI

Izvajalec: Ahačič, Prezelj

Termin izvedbe: šolsko leto 2022 / 23

Kratek opis in namen

Temeljni cilji natečaja so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti n solidarnosti. Cilj projekta je tudi razvijanje ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja, spodbujanje in izražanje na vseh področjih umetnostnih zvrsti – jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju.

 

PROJEKT ZA LEP SVET(ovni projekt)

Izvajalec: Andreja Prezelj, Andraž Pavlič (Mladinski svet Jesenice)

Termin izvedbe: šolsko leto 2022 / 23

Kratek opis in namen

Organizacija delavnic za 7., 8. in 9. razred (v okviru pouka geo/dke/zgo). Tematika se navezuje na aktualne teme, kot so podnebne spremembe, migracije, trajnostni razvoj, globalizacija.

Projekt je zasnovan na izobraževalnem pristopu globalnega učenja, z namenom širitve prepoznavnosti zgoraj omenjnih tematik.  Glavni cilj projekta je ozaveščanje mladih o pomenu trajnostnega razvoja na področjih, kot so podnebne spremembe, otrokove pravice in migracije. Projekt bo potekal v obliki delavnic, okroglih miz in projektnih dni, s katerimi naj bi mlade spodbudili k razmišljanju o omenjenih tematikah in k aktivnemu sodelovanju na teh področjih v lokalnem okolju.

 

POMLADNI TEK TROJK

Izvajalec: Križaj, Šorn

Termin izvedbe: marec

Kratek opis in namen

V sklopu občinskega praznika skupaj z Zavodom za Šport organiziramo pomladni tek trojk. Tek se odvija na prireditvenem prostoru Stare Save, kjer otrokom poleg teka ponudimo še različne delavnice:

 • predstavitev železarskega mesta ter iger »nekoč«,
 • delavnice, ki jih pripravijo okoliški klubi (nogometni klub, plezalna stena),
 • delavnice, ki jih pripravita OŠ Koroška Bela in ZŠJ.

S tekom vzpodbujamo druženje tekačev in razvijanje strpnosti med njimi, privzgajamo ljubezen do športnih dejavnosti in ozaveščamo ohranitev kulturne dediščine v občini.

 

JESENICE TEČEJO

Izvajalec: Aleš Ošljak

Termin izvedbe: maj 2023

Kratek opis in namen:

Zveza društev prijateljev mladine Jesenice otrokom iz socialno ogroženih okolij vsako leto omogoči letovanje na morju v otroškem letovišču Pinea (Novigrad, Hrvaška). Sredstva zbirajo z različnimi aktivnostmi, med drugim organizirajo dogodek Jesenice tečejo. Denar, zbran s prijavninami, gre v sklad za letovanje otrok.

Dobrodelno prireditev Jesenice tečejo organizirajo v sodelovanju s TVD Partizan Jesenice in veliko drugimi organizacijami – sponzorji, donatorji, ki delujejo v občini Jesenice.

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA in DAN TEKA

Izvajalec: Šorn, Muhar, Ošljak

Termin izvedbe: 23. september

Kratek opis in namen:

Praznik slovenskega športa in dan teka bomo septembra 2021 združili z namenom promocije gibanja in športa med mladimi. Osnovni namen je mladim predstaviti šport kot zabavno aktivnost in priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k redni športni dejavnosti. Dan bomo organizirali tako, da bodo vsi otroci vsaj eno uro aktivni, v tem tednu pa se bomo pri pouku še dodatno posvetili tekaškim dejavnostim.

 

BILDER AM EIS

Koordinator: Tanja Mohorič Drožina, Operčkal Katja, Sandi Novak

Termin izvedbe: januar/februar 2023

Kratek opis in namen:

Pri projektu »Bilder am Eis« šole izdelajo plakat s poljubno vsebino, plakati vseh sodelujočih šol pa so v zimskem času razstavljeni v t. i. galeriji na prostem – na zamrznjenem jezeru Weißensee na avstrijskem Koroškem. Sodelovanje pri projektu in ogled razstave omogoča sklepanje novih prijateljstev, mednarodno povezovanje in medkulturni dialog, šola pa v trajno last dobi 250 razglednic in plakat v velikosti 2,2 x 1 m, ki popestri videz šolskih prostorov ter bodoče generacije učencev spodbuja k sodelovanju pri projektu.

Projekt predstavlja nadstandardno ponudbo šole in dodatno motivacijo za nadaljnji vpis učencev na izbirni predmet nemščina.

 

KULTURNA ŠOLA

Koordinator: Ahačič, Kavčič

Termin izvedbe: september-junij

Kratek opis in namen:

Osnovna šola Koroška Bela je leta 2017 prejela naziv Kulturna šola.

To je naziv, ki ga JSKD (javni sklad za kulturne dejavnosti RS) podeljuje osnovnim šolam, ki:

 • izkazujejo razvejano in kakovostno kulturno delovanje na vsaj petih kulturnih področjih (OŠ Koroška Bela ga izkazuje na področju glasbe, literature, gledališča, plesa in dramske dejavnosti),
 • v kulturno delovanje vključujejo večje število učencev in učiteljev,
 • redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem ter širši lokalni javnosti in
 • katerih šolske skupine sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih na različnih področjih kulture.

 

UNESCO ŠOLA

Koordinator: Kramar, Smolej

Termin izvedbe: september-junij

Kratek opis in namen:

Osnovna šola Koroška Bela je leta 2005-2006 prejela naziv Unesco šola.

UNESCO

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol – ASPnet, ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

Člani ASPnet delujejo v duhu kulture in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine.

Na OŠ Koroška Bela Jesenice izvajamo projekt Torkarjeva likovna kolonija.

Obeležujemo mednarodne dneve, podprte s strani UNESCA (svetovni dan učiteljev, dan Zemlje, svetovni dan poezije, mednarodni dan miru …)

Udeležujemo se projektov drugih članic; ASPnet (Tujejezična recitala Jezik – kultura in tradicija in Jezikajmo, Stara igr(ač)a za novo veselje, Moje pravice, Povezani …).

 

OTROŠKI PARLAMENT

Izvajalec: Iza Grintov, Anja Smolej, Urša Prša

Termin izvedbe: september – marec

Kratek opis in namen:

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Je priložnost, da učenci javno spregovorijo, predstavijo svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas.

Otroški parlament OŠ Koroška Bela deluje v sodelovanju z Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice.

V otroški parlament sta vključena po 2 predstavnika od 4. do 9. razreda, ki se udeležujeta zasedanj šolskega otroškega parlamenta, ki potekajo od oktobra do marca.

Učenci na zasedanji izberejo delegacijo za medobčinski otroški parlament. Na medobčinskem otroškem parlamentu pa določijo delegacijo, ki zastopa interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Slovenije v Ljubljani.

 

AKCIJE ZBIRANJA ODPADNEGA PAPIRJA, KOVIN IN OSTALIH SUROVIN

Organizator: pomočnica ravnatelja, hišnik

Termin izvedbe: oktober, april

Kratek opis in namen:

Namen akcij zbiranja odpadnih surovin je spodbujati učence k humanitarnim dejavnostim, saj z zbranimi sredstvi preko Šolskega in Ježkovega sklada skrbijo za pomoč tistim, ki si zaradi najrazličnejših okoliščin ne zmorejo privoščiti osnovnih dobrin in dejavnosti. Hkrati ustvarjajo tudi timski duh, saj z nagrajevanjem razredov, ki zberejo največ odpadnega papirja, skrbijo za sodelovanje med učenci posameznega oddelka.

Z zbiranjem papirja se v šolski sklad letno zbere okrog 3000 evrov.

 

TEDEN OTROKA

Izvajalec: učiteljice OPB

Termin izvedbe: 3.-9. oktober 2022

Kratek opis in namen:

Za učence podaljšanega bivanja bomo v času tedna otroka organizirale različne tematske dneve. Aktivnosti se bodo vsak dan nanašale na drugo temo (zabavne štafetne igre, ustvarjalne dejavnosti – likovne delavnice, dan v knjižnici oz. obisk knjižničarke, narobe dan, kuharski mojstri in čajanka). Vsak učitelj bo dejavnosti izvajal v svojem oddelku.

Namen je otrokom še bolj popestriti preživljanje časa v podaljšanem bivanju in jim približati aktivnosti, ki jih drugače ne izvajamo.

 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE

Izvajalec: Arh, Hribar, Križaj, Mandić, Pekolj, Šorn, Teran

Termin izvedbe: februar 2021- avgust 2023

Namen in cilj: Tako izkušnje kot številne raziskave (O naravi učenja, Socialni odnosi v šoli) potrjujejo, da sta dobro počutje in klima kot učinka varnega in spodbudnega učnega okolja pomembna dejavnika učne zavzetosti in uspešnosti. Pri tem pa seveda z dobrim počutjem ne mislimo na lagodnost, pasivnost ali čutno ugodje, ampak na aktivno oz. polno vključenost v učni proces in v dejavnosti, ki jih učenci doživljajo kot smiselne, ter v skupino, v kateri se čutijo sprejete in vključene: Vključujoča šola, Varno in spodbudno učno okolje.

Učitelji so včasih v dilemi, ali naj bodo prijazni ali zahtevni, ali čustva sodijo v šolo ali ne. Raziskave različnih disciplin z nevroznanostjo vred (OECD) pojasnjujejo, da je za učinkovit učni proces pomembno tako to, da se učenci vanj čutijo vključeni tudi s čustvi (da jim je zanimiv, smiselno, da jih nagovarja in angažira), kot to, da so v njem varni, povezani, spodbujeni, da jih ni strah in jih ne skrbi, ampak doživljajo občutek kompetentnosti.

To ne pomeni varljive tolažbe in popuščanja, ampak kombinacijo spodbudnosti in odločnosti (ang. »warm demander«), strukture in podpore oz. opore, visokih pričakovanj, a realističnih ter podprtih z ustrezno stopnjevalnim učiteljevim vodenjem.

 

DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

Izvajalec: Smolej, Čušin, Ahačič, Zidarević, Pekolj

Termin izvedbe: maj 2022 – avgust 2023; 10 delavnic; termin določen na podlagi ostalih obveznosti

Namen in cilj:

Izbrani vzgojno-izobraževalni zavodi bodo vključeni v aktivnosti za razvijanje usposobljenosti izobraževalcev s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij, pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane digitalne kompetence otrok, učencev in dijakov. Strokovni delavci bodo imeli možnost udeležbe na brezplačnih usposabljanjih za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu. Za organizatorje oziroma koordinatorje informacijskih dejavnosti bodo pripravljena dodatna usposabljanja na podlagi akreditiranih programov. Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo v programu »Dvig digitalne kompetentnosti« po opravljenih refleksijah in usposabljanjih ter identifikaciji prioritet načrtovali lastne digitalne strategije.

Dostopnost