Šolska knjižnica

Šolska knjižnica in učbeniški sklad

Knjižnico vodi Polona Zidarević in je odprta vsak dan med 7.00 in 10.00 ter od 11.00 do 13.45. Namenjena  je vsem učencem in učiteljem. Za izposojo je na voljo približno 8 000 knjig. Knjižnico lahko z otrokom obiščete tudi starši.

Knjige so za učence razporejene po starostnih stopnjah in sklopih:
cicibani (7−9 let), pionirji (10−12 let), mladina (13+), ljudske pravljice, poučne po strokah.

sova

Knjižnični red

Članstvo v knjižnici je prostovoljno, član postane vsak učenec ob vstopu v šolo in ne plačuje članarine in zamudnine. Dolžan pa je dosledno upoštevati knjižnični red:
– vsak član brezplačno prejme izkaznico; za nadomestitev izgubljene izkaznice plača 0,50 € (denar bo namensko porabljen za nagrajevanje izžrebanih reševalcev mesečne uganke),
– gradiva, izposojenega v šolski knjižnici, ni dovoljeno izposojati drugim osebam (sošolcem, prijateljem),
– v izposoji ima član lahko le tri izvode knjižnega gradiva in en izvod za domače branje ali bralno značko, gradivo pa si član lahko izposodi za 21 dni; pred iztekom tega roka lahko izposojo enkrat podaljša za naslednjih 21 dni. Rok izposoje knjig za domače branje je 14 dni brez možnosti podaljšanja,

– strokovno gradivo in revije član prebira v čitalnici, zgoščenk pa ne izposojamo,
– poškodovano, uničeno ali izgubljeno gradivo mora član nadomestiti z novim, enakim najkasneje v roku 14 dni,
– dokler član ne vrne gradiva, ki mu je potekel rok izposoje, si ne mora izposoditi novega gradiva,
– sezname nevrnjenega gradiva se pregleduje enkrat mesečno: izda se skupno opozorilo za vsak oddelek.

Zamuda nad 30 dni šteje za prekršek knjižničnega reda. Član prejme obvestilo o prekršku in opozorilo, da je gradivo dolžan vrniti v petih dneh po prejemu obvestila. V kolikor tega ne stori, velja, da je gradivo izgubljeno in ga je treba nadomestiti.

Za izgubljene učbenike, izposojene  iz šolskega sklada, se plača odškodnina do polovice nabavne cene učbenika. Za poškodovane učbenike se plača odškodnina do največ tretjine cene. Učbenike iz učbeniškega sklada je možno tudi odkupiti. Za odkup je treba plačati razliko do nabavne cene, to je dve tretjini cene.

Dostopnost